You have no items in your shopping cart.
 
Search
Filters

Pravachan Booklet Set 2002 (Gujarati)

Language Gujarati
Size 7" X 5" X 2.5"

 

SR.

NO.

 

DATE
(dd-mm-yy)

 

 

PLACE

 

 

TOPIC

 

1

 

13 - 01 - 02

 

Mumbai

Patrank - 901

Avyabadh sukhno upay

2

 

27 - 01 - 02

 

Mumbai

Patrank - 270

Anubhavjnanthi nivedo chhe

3

 

10 - 02 - 02

 

Mumbai

Patrank - 166

Ajnanu nishanktathi aradhan

4

 

17 - 02 - 02

 

Ahmedabad

-

Aparigraha

5

 

24 - 02 - 02

 

Mumbai

Pushpamala - 107

Mool doshne olkho

6

 

10 - 03 - 02

 

Mumbai

Aank - 40

Murtthi amurtni yatra

7

 

24 - 03 - 02

 

Mumbai

Patrank - 869

Atmahitni apramatpane upasna

8

 

31 - 03 - 02

 

Mumbai

-

Ahimsa

9

 

07 - 04 - 02

 

Mumbai

Vyakhyansaar - 1 / 51 - 52

Shraddhani yatharth prakriya

10

 

26 - 04 - 02

 

Dharampur

Patrank - 516

Mahavirno gruhatyag

11

 

27 - 04 - 02

 

Dharampur

Vyakhyansaar - 1 / 222

Dharma swaroopsthirtani vidhi

12

 

01 - 05 - 02

 

Mumbai

Patrank - 674

Jnanini antarang olkhan

13

 

19 - 05 - 02

 

Mumbai

Patrank - 241

Brahmi vedna

14

 

07 - 07 - 02

 

Mumbai

Patrank - 568

Amrutni yatra

15

 

24 - 07 - 02

 

Mumbai

Patrank - 194

Achal prem ane samyak pratiti

16

 

11 - 08 - 02

 

Mumbai

Patrank - 505

Sansarbhavthi nivrut thao

17

 

25 - 08 - 02

 

Mumbai

Patrank - 925

Manthi mukti kai reete ?

18

 

29 - 09 - 02

 

Mumbai

Patrank - 37

Satpurushna virodh vakhte sushishyano abhigham

19

 

13 - 10 - 02

 

Mumbai

Patrank - 254

Doshnu nishpaksh darshan

20

 

22 - 10 - 02

 

Mumbai

-

Shri Atmasiddhi Shastrano Pujyashri Lalluji muni upar padelo prabhav

21

 

02 - 11 - 02

 

Dharampur

Patrank - 337

Mrutyuna bodhthi amrutni shodh

22

 

03 - 11 - 02

 

Dharampur

Patrank - 816

Antarmukh thavano satpurushno marg chhe

23

 

04 - 11 - 02

 

Dharampur

Patrank - 829

Abhipsa sathe dhairya

24

 

20 - 11 - 02

 

Mumbai

Patrank - 249

Satsang - ek nasho

25

 

08 - 12 - 02

 

Mumbai

Patrank - 307

Ahankarnu samadhan samarpan

26

 

22 - 12 - 02

 

Mumbai

Patrank - 250

Bhaktni bhavdasha

₹ 200.00