Pratham Adhyay - Trutiy Valli - Indriya-Manno Saiyam (Paryushan Mahaparva)

Ep 41 - One Who Lacks Discernment (Shlok 5)
 
Downloads
 
#SadguruWhispers To reduce your worldly entanglements, reduce your worldly desires.