Shri Simandharswamine Vinantiroop 125 Gathanu Stavan
Shibir 6 – Pravachans 1 – 7 (22 – 28 Jun, 2020)